Strona główna | Mapa serwisu | English version  
Taryfy Opłat
MZK Jarosław > Taryfy Opłat

TARYFY OPŁAT

Za jednorazowe przewozy osób oraz imienne bilety miesięczne na liniach miejskich i podmiejskich w miejskiej komunikacji autobusowej miasta Jarosławia.

I. CENY BILETÓW ZA JEDNORAZOWY PRZEWÓZ OSÓB:

1. Na liniach w granicach administracyjnych miasta za przewóz jednej osoby:

- 1,80 zł.

2. Na liniach pod miejskich, podzielonych na 6-cio kilometrowe odcinki strefowe, licząc od centrum miasta – za przewóz jednej osoby z terenu podmiejskiego do miasta lub odwrotnie:

a. z pierwszej strefy

Do 6 km

- 1,90 zł.

b. z drugiej strefy ponad

6 do 12 km

- 2,20 zł.

c. z trzeciej strefy ponad

12 do 18 km

- 2,50 zł.

d. z czwartej strefy ponad

18 do 24 km

- 2,80 zł.

3. Na liniach podmiejskich – za przewóz jednej osoby:

a. w granicach jednej strefy bez przekraczania granicy miejscowości :

- 1,70 zł.

b. z przekroczeniem granicy jednej strefy :

- 1,80 zł.

c. z przekroczeniem granicy dwóch stref :

- 2,10 zł.

d. z przekroczeniem granicy trzech stref :

- 2,40 zł.

CENA BILETU JEDNORAZOWEGO ULGOWEGO I MIESIĘCZNEGO WYNOSI 50% CENY BILETU NORMALNEGO.

Na terenie działalności M.Z.K Jarosław ważne są bilety zakupione w punktach sprzedaży miasta Jarosławia i okolicznych miejscowości.

BILETY ZAKUPIONE NA TERENIE DZIAŁALNOŚCI INNYCH M.Z.K NIE BĘDĄ HONOROWANE.

Biletów skasowanych odstępować nie wolno. Na skasowany bilet może jechać tylko jedna osoba.

II. CENY BILETÓW MIESIĘCZNYCH IMIENNYCH :

Za ilość przejechanych kilometrów

(z przesiadką lub bez przesiadki)

Cena imiennego biletu trasowanego

Ceny imiennego biletu trasowanego szkolnego.

Ważnego w dni

Robocze i soboty

Ważnego we wszystkie dni miesiąca

Ważnego w dni

Robocze i soboty

Ważnego we wszystkie

dni miesiąca

W mieście

Poza miastem

W mieście

Poza miastem

W mieście

Poza miastem

W mieście

Poza miascie

Do 6 km

Od 6 do 12km

Od 12 do 18 km

Od 18 do 24 km

67

71

82

94

105

92

97

112

128

143

40

42

48

55

52

54

57

66

75

84

Cena biletu sieciowego na okaziciela na wszystkie linie miejskie

93

X

144

X

72

X

108

X

Cena biletu miesięcznego na trasie do 6-ciu kilometrów w obrębie jednej miejscowości bez przekraczania granicy miejscowości podmiejskiej jest równa cenie biletu w mieście.

STREFY:

PRZYSTANKI W OBRĘBIE POSZCZEGÓLNYCH STREF:

Strefa miejska:

1,80 zł.

Obszar administracyjny miasta Jarosławia:

Tywonia, Lotników skrzyżowanie, P.Z.Z, Pruchnicka TV, Szówsko skrzyżowanie, Kruhel Pawłosiowski, Łazy II, Osiedle oficerskie.

STREFA I.

1,90 zł.

Kidałowice skrz.<->Kidałowice k-c, Koniaczów RDP, Koniaczów sklep, Konstantynówka I, Konstantynówka II, Pełkinie PDPS, Szówsko nafta, Szówsko ceg.<->Szówsko cm, Szówsko DISPOL, Sobiecin, Munina Wieś, Munina szkoła, Maleniska I, Maleniska II, Tywonia<->Tywonia sklep, Widna Góra, Pawłosiów skup, Pawłosiów szkoła Ogrodnicza, Pawłosiów wieś, (Pawłosiów UG – przy kursach przez ul. Strzelecką).

STREFA II.

2,20 zł.

Cieszacin szkoła<->Cieszacin k-c, Koniaczów St. paliw, Makowisko osiedle<->Makowisko szkoła, Maleniska III, Maleniska IV, Mokra,

Ożańsk wieś<->Ożańsk k-c, Pełkinie czworaki<->Pełkinie k-c, Surochów P-ta<->Surochów wieś<->Surochów k-c,

Szówsko GRN<->Szówsko Małe<->Wiązownica UG, Tuczempy,Wierzbna<->Wierzbna wieś, Wólka Pełkińska N/ż<->Wólka Pełkińska kościół, Zarazie, Zgoda I, Zgoda.

(Kostków II, Kostków I, Kostków k-c. – przy kursach przez Łazy Kostkowskie).

(Pawłosiów Kościół<->Pawłosiów k-c). (Pawłosiów UG – przy kursach ul. Szczytniańską).

STREFA III.

2,50 zł.

Wólka Pełkińska Szkoła, Wawry, Wólka Pełkińska SKR, Kostków skrzyżowanie, Kostków pętla, Kostków kościół – obowiązuje dla linii Nr „17”. (Wola Buchowska k-c. Przy kursach bezpośrednich z ominięciem Kostkowa). Wiązownica Bednarów, Wiązownica k-c, Wiązownica Dolna, Wiązownica Sochy, Nielepkowice.

STREFA IV.

2,80 zł.

Osada skrzyżowanie, Osada świetlica, Wola Buchowska k-c. – przy kursach przez Kostków.

DO KORZYSTANIA Z BILETÓW ULGOWYCH NA TERENIE DZIAŁALNOŚCI M.Z.K. SĄ UPRAWNIENI:

· uczniowie szkół podstawowych, ponad podstawowych, policealnych i studenci do 26 roku życia na podstawie odpowiedniej legitymacji; dzieci od lat 4 do 7 na podstawie oświadczenia rodzica lub opiekuna.

DO KORZYSTANIA Z BILETÓW ULGOWYCH W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIASTA JAROSŁAWIA SĄ UPRAWNIENI:

· emeryci na podstawie odcinka emerytury wraz z dowodem potwierdzającym tożsamość, ociemniali i renciści – osoby całkowicie niezdolne do pracy na podstawie orzeczenia ZUS wraz z dowodem potwierdzającym tożsamość; inwalidzi słuchu – na podstawie legitymacji Polskiego Związku Głuchych.

DO KORZYSTANIA Z BEZPŁATNYCH PRZEJAZDÓW NA TERENIE DZIAŁALNOŚCI M.Z.K SĄ UPRAWNIENI:

· osoby po przekroczeniu 75 roku życia za okazaniem dowodu potwierdzającego tożsamość, oraz dzieci do lat 4 na podstawie oświadczenia opiekuna, renciści – osoby całkowicie niezdolne do pracy oraz samodzielnej egzystencji na podstawie orzeczenia ZUS wraz z dowodem potwierdzającym tożsamość i ich opiekunowie na czas podróży, ociemniali – osoby całkowicie niezdolne do pracy oraz samodzielnej egzystencji na podstawie orzeczenia ZUS wraz z dowodem potwierdzającym tożsamość i ich przewodnicy na czas podróży, honorowi krwiodawcy posiadający Odznakę Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi I-go stopnia.

DO KORZYSTANIA Z BEZPŁATNYCH PRZEJAZDÓW W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIASTA JAROSŁAWIA SĄ UPRAWNIENI NA PODSTAWIE ODPOWIEDNICH LEGITYMACJI:

· kombatanci oraz inne osoby uprawnione w myśl przepisów ustawy z dnia 24 stycznia 1991r o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. z 2002 Nr 42, poz. 371) – na podstawie stosownej legitymacji; dzieci niepełnosprawne z Ośrodków Rehabilitacyjno-Wychowawczych w Jarosławiu ul. 3-go Maja 39 i oś. Witosa 18 oraz Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jarosławiu ul. Jana Pawła II 30 i ich opiekunowie na czas podróży - na podstawie legitymacji, Honorowi Obywatele Miasta Jarosławia - na podstawie stosownej legitymacji.

Zwielokrotniona opłata za przejazd bez ważnego biletu wynosi :

- 90,00 zł.

Niezwłoczne uiszczenie opłaty u rewizora lub w kasie M.Z.K w ciągu 7 dni od daty wystawienia dokumentu - obniżka opłaty o 30% w stosunku do opłaty jak wyżej :

- 63,00 zł.

Za spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny :

- 270,00 zł.

Za naruszenie przepisów o zabieraniu ze sobą do środka transportowego zwierząt i rzeczy, za których taryfa przewiduje opłaty, bez ich uiszczenia:

- 36,00 zł.

„W uzasadnionych przypadkach pasażer może ubiegać się w formie pisemnej o anulowanie opłaty dodatkowej. Opłata manipulacyjna przy anulowaniu opłaty dodatkowej za przejazd bez ważnego biletu wynosi 15% kwoty opłaty dodatkowej, powiększonej o cenę biletu, jaki winien posiadać w czasie kontroli, plus koszty upomnienia”.

UWAGA! Brak znaczka do biletu miesięcznego, jak również brak wpisu numeru legitymacji na znaczku traktowane będzie jako jazda bez ważnego biletu. Okazanie legitymacji lub znaczka w terminie późniejszym nie anuluje zwielokrotnionej opłaty.

Opłata za przewóz wózków dziecięcych, bagażu lub psa jest równa opłacie normalnej za przejazd jednej osoby na danej linii.

Opłacie wg taryfy bagażowej podlegają przedmioty o wymiarach: 60 x 40 x 20 cm.

W bilety należy zaopatrywać się w punktach sprzedaży: *RUCH*, GS Samopomoc Chłopska, Placówkach pocztowych, sklepach PSS *SPOŁEM*, oraz innych punktach sprzedaży.

SKARGI I WNIOSKI PRZYJMUJE DYREKTOR M.Z.K LUB OSOBY UPOWAŻNIONE W DNI ROBOCZE

W GODZ. 7.00 – 15.00 W SIEDZIBIE M.Z.K JAROSŁAW tel. (0-16) 621–43-83 / 624-31-20

Copyright Dash ©2007


Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jarosławiu

 

-->